Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

In de Apps voor het MBO is het mogelijk om diverse thema's te monitoren. Het meetbaar en inzichtelijk maken van deze thema's levert nieuwe inzichten en invalshoeken op. Door deze aspecten te combineren worden verbeterpunten in uw organisatie zichtbaar. Deze Apps zijn ontwikkeld met de toonaangevende BI technologie van Qlik. Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw MBO organisatie is? Bekijk het aanbod van onze oplossingen.  

Onderwijstijd

Dagelijks spannen Instellingen zich in om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te leveren. Een gevarieerd onderwijsprogramma, dat voldoet aan de urennorm is daar een essentieel onderdeel van. Wanneer opbrengsten of tevredenheid onvoldoende zijn is onderwijstijd een belangrijke graadmeter voor de Inspectie. Monitoren van en sturen op onderwijstijd verdient alle aandacht.

TIG heeft voor diverse instellingen oplossingen ontwikkeld ter ondersteuning van het thema onderwijstijd. Dashboard, analyse en rapportage, die tot op studentniveau inzicht geven in o.a. aan- en afwezigheid, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, signalering (wettelijk) verzuim, verzuim gemeld bij verzuimloket, aangeboden en gerealiseerde onderwijstijd.

(Macro) doelmatigheid

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen het programma Focus op Vakmanschap is een (macro) doelmatig aanbod van opleidingen een belangrijk thema; sluit het opleidingsaanbod aan op de vraag uit de arbeidsmarkt en worden publieke en private middelen effectief ingezet om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te waarborgen.

Onze dashboards helpen om verschillende scenario’s te schetsen door bijvoorbeeld data over leerlingen en gegevens over huisvesting te koppelen aan externe gegevens zoals cijfers over demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktrelevantie (bijvoorbeeld CBS, SBB). Deze scenario’s helpen de keuzes bij bestuurlijke uitdagingen te onderbouwen.

Teamprestaties

De prestaties van de gehele instelling zijn afhankelijk van de prestaties van de individuele teams. Door deze ten aanzien van verschillende indicatoren te meten en te benchmarken ten opzichte van elkaar en van de normen, wordt duidelijk waar noodzaak tot verdere verbetering aan de orde is. Teams kunnen zichzelf versterken door te leren van andere teams.

Met dashboards op het gebied van teamprestaties wordt het eenvoudig om teams op individuele prestatie indicatoren op het gebied van bijvoorbeeld onderwijsrendement, kwaliteit, HR en financiën te monitoren en te vergelijken.

  Onderwijslogistiek

  Focus op Vakmanschap: intensivering van het onderwijs door zaken slimmer te organiseren, gepercipieerde capaciteitsproblemen of ontevredenheid van studenten over de roosters:

  Logistieke performance is steeds vaker een thema op de bestuurlijke agenda.

  TIG heeft ervaring met het ontwikkelen van dashboards en rapportages ten aanzien van:

  Onze oplossingen helpen beslissingen te nemen op basis van feiten en te sturen op basis van cijfers. Door een goede analyse krijgt u inzicht in knelpunten en kunt u de juiste oplossingsrichting kiezen. Door een betere spreiding van lessen is verbouw of nieuwbouw wellicht helemaal niet nodig en blijkt het capaciteitsprobleem een oplosbaar planningsprobleem te zijn.

  VSV

  Om jongeren klaar te maken voor de arbeidsmarkt is het belangrijk dat zij in het bezit zijn van een startkwalificatie. Voortijdig School Verlaten (VSV) voorkomen is daarom een speerpunt van de Rijksoverheid. Inzicht in indicatoren die bijdragen aan schooluitval helpt instellingen om VSV te voorkomen.

  Met onze standaard en instelling specifieke VSV Apps krijgt u inzicht in de te verwachten VSV’ers, de correcties vanuit DUO en de werkelijke VSV, inclusief achterliggende oorzaken.

  Met behulp van deze cijferinformatie wordt gericht sturen op vermindering van schooluitval mogelijk. Cijferinformatie over schooluitval biedt bovendien aanknopingspunten om in proces, aanpak en samenwerking, structurele verbeteringen aan te brengen binnen een regio tussen gemeenten, mbo-instellingen en VO-scholen.

  Arbeidsmarktrelevantie

  Een opleiding moet leiden tot werk. Daarom is het belangrijk bewustzijn te creëren over de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen. Samen met TIG heeft de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven cijfers over het onderwijsaanbod en de aansluiting op de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. De cijfers van SBB zijn door de instellingen te gebruiken en te combineren met eigen data om bijvoorbeeld de doelmatigheid van de opleidingen te verbeteren of de dialoog met het bedrijfsleven en de gemeenten in de regio te kunnen voeren.

  Marktaandelen

  Veel MBO’s vervullen een regiofunctie. Maar hoe ontwikkelt het marktaandeel in studenten van uw instelling zich ten opzichte van andere instellingen in de regio per gemeente van herkomst. Inzicht in de ontwikkeling van het marktaandeel is van invloed op planning en financiering van het onderwijs. Maar ook voor het onderbouwen van beleidsmatige marketingcommunicatie beslissingen is dat zeer relevant. Op welke gemeenten richt u uw voorlichtingscampagnes, zijn er trends te ontdekken, hoe ontwikkelt het marktaandeel van uw instelling zich ten opzichte van vorig jaar en hoe is het verdeeld over andere instellingen etc. Op basis van open data heeft TIG de marktaandelen van onderwijsinstellingen in uw regio inzichtelijk gemaakt.

  Tevredenheid

  Diverse onderzoeken, zoals bijv. JOB-monitor etc. leveren input voor de tevredenheid van studenten over de instelling en de opleiding. Cijfers over tevredenheid zijn ‘zachte’ prestatie indicatoren, die van grote invloed zijn het imago en de reputatie van een onderwijsinstelling. Daarom is inzicht in deze gegevens belangrijk.

  Zachte data over tevredenheid en kwaliteit kunnen tevens een ander licht werpen op de onderwijsprestaties. Daarom is het interessant om ‘harde’ data uit bijvoorbeeld uw deelnemer administratiepakket te combineren met ‘zachte’ data uit de tevredenheidsonderzoeken. Op deze wijze ontstaat een compleet beeld. Zo kunnen bijvoorbeeld verbanden gelegd worden tussen de tevredenheid van de studenten en de schoolprestaties.